Bạn đã thử chưa: Tạo ra các công cụ trên Tool Palettes

Hầu hết các bản vẽ đều tuân theo một bộ tiêu chuẩn CAD để đảm bảo hiển thị và xuất các đối tượng đúng như dự định. Sử dụng các công cụ được thêm vào bảng công cụ (Tool Palettes) là một cách khác để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn CAD được theo dõi trong bản vẽ của bạn.

Ngoài việc chèn nhanh các block từ Tool Palettes, việc thêm các công cụ từ Tool Palettes có thể mang lại sự gia tăng đáng kể trong hiệu suất cho các loại nội dung khác, bao gồm:

  • Hatches and fills

  • Dimensions and leaders

  • Tables and text

  • Geometric objects

Cùng với việc tạo ra các chú thích và công cụ bản vẽ trên tool palettes, các công cụ cũng có thể được tạo để chạy lệnh với các tùy chọn và giá trị được xác định trước. Bạn cũng có thể tạo các phiên bản tùy chỉnh của các công cụ yêu thích của mình bằng Trình Chỉnh sửa giao diện người dùng tùy chỉnh (CUI) và thêm chúng vào một tool palettes.

 


Tin tức khác

Comments