Cách thiết lập Autodesk Network License Manager trên Windows

Sự cố:
Yêu cầu và quy trình thiết lập Autodesk Network License Server Manager trên hệ điều hành Windows.


Giải pháp:
Để thiết lập máy chủ license cho Windows, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới:

- Tải về và cài đặt Network License Manager cho Windows:

- Mở LMTools và truy cập tab System Settings. Ghi lại tên máy chủ và địa chỉ ethernet của máy chủ được cấp phép.

- Tạo tệp Network License trong Autodesk Account.

- Trên tab Service/License, chọn Configuration Using Services.

- Trên tab Config Services, nhập tên cho service mới trong trường Service Name.

- Điền vào các trường sau, sử dụng nút Browse:

- Đường dẫn đến lmgrd.exe - Điều hướng đến file: C:\Autodesk\Network License Manager.

- Đường dẫn đến License file - Điều hướng đến file Autodesk.lic mới, thường được đặt trong: C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses.

- Đường dẫn đến file Debug Log: C:\Autodesk\Network License Manager.

- Nếu không có file nào, tạo một file TXT trong Notepad và đổi tên thành “Debug.log.”

- Đảm bảo rằng Start Server khi Power Up và hộp Use Services được chọn. Sau đó chọn Save Services.

- Trên tab Start/Stop/Reread, chọn Start Server.

- Trên tab Server Status, chọn Perform Status Enquiry.

- Licenses nên hiển thị hoạt động.


Tin tức khác

Comments