Hướng dẫn phân quyền tài khoản cho bản quyền SketchUp Pro 2019 hình thức Thuê Bao

SketchUp Pro 2019 có 2 loại hình thức bản quyền là bản quyền vĩnh viễn và bản quyền thuê bao. Tài khoản sử dụng phần mềm bản quyền theo hình thức thuê bao sẽ được phân làm 2 cấp độ là tài khoản quản trị (Admin) và tài khoản sử dụng (User). Bài viết sẽ hướng dẫn cách phân quyền cho tài khoản User sau khi đăng nhập vào tài khoản Admin.

Bước 1: Đăng nhập vào Account Management Portal bằng tài khoản Admin.

Bước 2: Số lượng Active Seats là số lượng tài khoản sử dụng đã được kích hoạt, Remaining Seats là số lượng tài khoản còn lại chưa được phân quyền và kích hoạt.

Bước 3: Bấm "Add users" để thêm người sử dụng với tên và email. Số người sử dụng được thêm tối đa bằng số lượng tài khoản còn lại chưa được kích hoạt.

Chúc các bạn thao thác thành công nhé!


Tin tức khác

Comments