Lỗi: Network License Not Available - Error [0.0.0] khi khởi chạy phần mềm Autodesk

Trong nhiều trường hợp, khi bắt đầu khởi chạy một sản phẩm Autodesk như AutoCAD, 3DS Max, Revit hoặc Maya, thông báo lỗi sau được hiển thị:

Network License Not Available
Common causes: all licenses are in use, the server is down, or the license has expired. Contact your system administrator or support.
Error [0.0.0]

(*) Những nguyên nhân gây ra lỗi trên:

-  Không tìm thấy tệp license hợp lệ

-  Phiên bản Autodesk Network License Manager (NLM) lỗi thời

-  Cổng NLM đã được sử dụng bởi một phần mềm khác

-  Cổng NLM bị chặn bởi tường lửa Windows

-  Máy trạm của khách hàng không được liệt kê trong tệp tùy chọn lệnh INCLUDE

-  Tệp CascadeInfo.cas bị hỏng

-  Tệp licpath.lic không đúng

-  Hết thời gian lấy giấy phép bản quyền

- Tệp giấy phép bản quyền đã hết hạn

(*) Giải pháp khắc phục:

Thực hiện một trong những thao tác sau:

1. Tệp giấy phép bản quyền không hợp lệ:

Xác minh rằng tập tin giấy phép là hợp lệ. Lỗi có thể xảy ra nếu tệp giấy phép bị hỏng hoặc nếu giấy phép được kết hợp không chính xác.

●  Sử dụng License File Parser để xác minh giấy phép chứa các sản phẩm của bạn là hợp lệ và Feature Codes - Quản trị mạng, và nó không hiển thị lỗi.

●  Kết hợp tệp giấy phép cho nhiều sản phẩm Autodesk - Quản trị mạng

2. Phiên bản của Autodesk Network License Manager (NLM) đã lỗi thời:

Xác minh rằng phiên bản mới nhất của Trình quản lý giấy phép mạng (NLM) đang chạy:

●  Tải về the Network License Manager - Network Admin

●  Mởi LMTOOLS. (Đừng dựa vào Help > About.)

●  Đi đến Server Status tab > Perform Status Enquiry

●  Nếu dịch vụ NLM không hoạt động, hãy khởi động chúng từ tab Start/Stop/Reread.

●  Xác nhận rằng phiên bản NLM được hiển thị khớp với phiên bản được tìm thấy trong bước 1. Phiên bản NLM được tô sáng trong ví dụ bên dưới.

Nếu không chạy phiên bản mới nhất, hãy dừng dịch vụ, gỡ cài đặt NLM, tải xuống phiên bản chính xác và cài đặt nó (xem Installing the Network License Manager on Windows).

Nếu phiên bản cuối cùng của LMTOOLS được cài đặt nhưng vẫn gặp sự cố, hãy thử hướng dẫn về bài viết lỗi dành riêng cho LMTOOLS (xem "Network License Not Available - Error [0.0.0]" despite LMTOOLS is updated to latest version)

3. Tệp CascadeInfo.cas bị hỏng: 

Xóa tệp CascadeInfo.cas. Một tập tin mới sẽ được tạo tự động khi sản phẩm khởi chạy ở lần tiếp theo. Tệp CascadeInfo.cas được đặt tại:

●  Với Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AdLM\CascadeInfo.cas

●  Với Windows 7, 8, 8.1, 10: C:\ProgramData\Autodesk\Adlm\CascadeInfo.cas

4. Các cổng thiết yếu bị chặn bởi tường lửa Windows hoặc cổng kết nối không chính xác đang được sử dụng: 

Cho phép các cổng 2080 và 27000-27009, được sử dụng để cấp phép mạng.

●  Mở Control Panel > System and Security > Windows Firewall.

●  Bấm Advanced Settings.

●  Bấm Inbound Rules và chọn New Rule.

●  Chọn Port và bấm Next.

●  Chọn TCP.

●  Với Specific Local Ports, nhập giá trị 2080 và bấm Next.

●  Chọn Allow the connection và bấm Next.

●  Để lại tất cả các tùy chọn được chọn và nhấp Next.

●  Đặt tên cho quy tắc và mô tả, chẳng hạn như Autodesk 2080.

●  Bấm Finish.

Lặp lại các bước tương tự, nhưng sử dụng một loạt các cổng cho giá trị tiếp theo. Ví dụ: đối với 27000-27009; đặt tên cho quy tắc Autodesk 27000-27009.

Cách đặt ngoại lệ cho Autodesk Network License Manager trong Windows Firewall

Đảm bảo rằng máy chủ và máy trạm đang sử dụng cùng một cổng.

Máy chủ: Mở tệp giấy phép và xem lại 3 dòng đầu tiên. Nếu không có cổng nào được liệt kê ở cuối SERVER 27000 là cổng mặc định.

SERVER Master01 00d0b757050C0 

USE_SERVER

VENDOR adsklflex port=2080

Nếu cổng được thay đổi, nó sẽ trông như thế này.

SERVER Master01 00d0b757050C0 27005

USE_SERVER

VENDOR adsklflex port=2085 (This is rarely changed)

Máy khách: Kiểm tra biến môi trường của bạn ở tệp adskflex_license_file và licpath.lic để xem cổng nào đang được sử dụng. Nếu một cổng không được liệt kê, cổng mặc định được sử dụng là 27000.

5. Máy trạm khách không được liệt kê trong tệp tùy chọn bằng lệnh INCLUDE

Nếu tệp TÙY CHỌN được sử dụng để hạn chế sử dụng giấy phép, máy trạm khách sẽ được liệt kê trong tệp tùy chọn INCLUDE. Nếu đó là trường hợp, hãy tham khảo Lỗi [0.0.0] "khi sử dụng tệp TÙY CHỌN tại ĐÂY.

6. Tệp Licpath.lic không chính xác hoặc trong biến môi trường ADSKFLEX_LICENSE_FILE.

Để xác minh nội dung trong tệp LICPATH.lic, tệp giấy phép khách hàng, hãy làm theo các bước dưới đây.

6.1. Kiểm tra xem tệp Teppath.lic có trong thư mục LGS tương ứng không.

(*) Lưu ý: Đối với các sản phẩm Autodesk 2016 và phiên bản cũ hơn, tệp LICPATH.lic có thể nằm trong thư mục cài đặt chương trình.

Đối với các phiên bản 2017 và 2018 của các sản phẩm Autodesk, đường dẫn đến tệp LICPATH.lic như sau:

C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<PRODUCT_KEY>_<Version>.0.0.F\

Ví dụ: đường dẫn cho AutoCAD 2018 sẽ là: C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\001J1_2018.0.0.F\ ; đường dẫn cho AutoCAD 2017 sẽ là: C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\001I1_2017.0.0.F\

6.2. ​Kiểm tra xem nội dung có ở định dạng sau không:

SERVER <server name> <000000000000>

USE_SERVER

Dưới đây là một ví dụ về tệp LICPATH.lic được định dạng chính xác:

SERVER LICENSE-SERVER-NAME1 000000000000

USE_SERVER

(*) Lưu ý: LICENSE-SERVER-NAME1 là một chuỗi ký tự giữ chỗ cho tên máy chủ cấp phép thực tế hoặc địa chỉ IP của nó.

Nếu biến môi trường ADSKFLEX_LICENSE_FILE được sử dụng, hãy xác minh giá trị của nó cho mỗi bài viết Autodesk KB sau đây.

Cách chỉ định máy chủ cấp phép bằng biến môi trường ADSKFLEX_LICENSE_FILE

7. Cổng Autodesk NLM đã được sử dụng

Các cổng đã được sử dụng bởi Autodesk Network License Manager

Xác minh rằng một chương trình khác không sử dụng cùng một cổng như Autodesk NLM. Nếu có, hãy xác định một cổng TCP mở trong khoảng từ 27000 đến 27009 và thêm nó vào tệp network license (giấy phép mạng).

-  Mở tệp giấy phép mạng trên máy chủ.

-  Trên hàng trên cùng, sau địa chỉ MAC, nhập một khoảng trắng và sau đó là cổng mở mới.

-  Lưu tệp.

-  Dừng các dịch vụ.

-  Khởi động các dịch vụ.

Ví dụ, nếu chọn 27004 làm cổng mở mới cho NLM, tệp licpath.lic có thể chứa các dòng này:

SERVER serverName 00112233445566 27004

USE_SERVER

VENDOR adskflex port=2080

…remaining license information

(*) Lưu ý: Số 00112233445566 trong dòng đầu tiên đại diện cho địa chỉ MAC của máy chủ.

8. Hết thời gian lấy giấy phép

Giá trị thời gian chờ truy xuất giấy phép hiện tại, được biểu thị bằng mili giây, có thể quá ngắn. Điều này có thể xảy ra nếu truy cập giấy phép mạng thông qua VPN. Điều này có thể được tăng lên, do cần thêm thời gian để lấy giấy phép.

-  Trên hệ thống máy trạm, đi đến Control Panel > System and Security > System > Advanced system settings.

-  Chọn thẻ Advanced của hộp thoại System Properties.

-  Chọn Environmental Variables.

-  Trong System Variables, bấm New.

-  Với Variable name, nhập FLEXLM_TIMEOUT.

-  Với Variable value, nhập 5000000.

-  Bấm OK.

(*) Lưu ý: Hãy thử chạy lại sản phẩm. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tăng giá trị thời gian chờ hơn nữa. Tiếp tục tăng dần cho đến khi sản phẩm chạy thành công hoặc đạt đến giới hạn thời gian chờ là 10000000.


Tin tức khác

Comments