Tạo dầm thép?

Đây là chương trình hướng dẫn căn bản về cách sử dụng các component của Tekla-Grasshopper live link (https://warehouse.tekla.com/#!/catalo...) Bài 01 hướng dẫn sử dụng component beam (steel) Vui lòng liên hệ KONIA để được sự hỗ trợ CÔNG TY TNHH KƠ NIA Điện thoại: 0906 121 726 Email: hoa.nguyen@konia-group.com

Beam 2Pt?

Đây là chương trình hướng dẫn căn bản về cách sử dụng các component của Tekla-grasshopper live link (https://warehouse.tekla.com/#!/catalo...) Bài 02 Tekla grasshopper tutorial (Vietnamese) - Beam 2Pt Vui lòng liên hệ KONIA để được sự hỗ trợ CÔNG TY TNHH KƠ NIA Điện thoại: 0906 121 726 Email: hoa.nguyen@konia-group.com

Bent Plate?

Đây là chương trình hướng dẫn căn bản về cách sử dụng các component của Tekla-grasshopper live link Bài 03 Tekla grasshopper tutorial (Vietnamese) - bent plate Vui lòng liên hệ KONIA để được sự hỗ trợ CÔNG TY TNHH KƠ NIA Điện thoại 0906 121 726 Email hoa.nguyen@konia-group.com

Steel Plate Pad Footing Strip Footing?

CÔNG TY TNHH KƠ NIA Điện thoại 0906 121 726 Email hoa.nguyen@konia-group.comĐây là chương trình hướng dẫn căn bản về cách sử dụng các component của Tekla-Grasshopper live link (https://warehouse.tekla.com/#!/catalo...) Bài 05 hướng dẫn sử dụng component steel plate, pad footing, strip footing Vui lòng liên hệ KONIA để được sự hỗ trợ CÔNG TY TNHH KƠ NIA Điện thoại: 0906 121 726 Email: hoa.nguyen@konia-group.com
Tạo dầm thép