Quản Lý Tài Khoản Người Dùng Và License TEKLA Thuê Bao Mới 2021

*Cách quản lý Tài Khoản người dùng giành cho Khách Hàng sử dụng thuê bao mới Carbon, Graphite, Diamond.

Tổng Quan:

  • Trimble cung cấp công cụ quản lý online trên nền tảng website để người dùng quản lý Tài Khoản Người Dùng và License. Mỗi khách hàng sẽ có “Organization” – là không gian quản lý riêng biệt và là nơi lưu trữ thông tin của tất cả người dùng cùng license mà tổ chức đang sở hữu.
  • Có 2 cấp độ tài khoản trong Organization:
    • Tài khoản “Administrator”: Tài khoản này có quyền quản lý (mời hoặc hủy) gia nhập và phân bổ (cấp phát hoặc thu hồi) license cho người dùng trong Organization.
    • Tài khoản “Bình Thường”: Tài khoản này có thể sử dụng license đã được cấp phát cùng với các tài nguyên online thuộc sở hữu của Organization

Administrator có thể mời tài khoản người dùng trong cùng tổ chức (bằng chức năng “Invite Employees”) hoặc ngoài tổ chức (bằng chức năng “Invite Users”). Để hủy gia nhập của tài khoản người dùng, Administrator có thể sử dụng chức năng “Remove From Organization”.

Thao Tác Chi Tiết:

Người dùng là “Administrator”:

Admin 01 1 e1617962954416
Admin 02
Admin 04
Admin 05
Admin 06
Admin 07

Thao tác Chi tiết

Người dùng bình thường:

Admin 08 e1617963225290
Admin 09

Vui lòng liên hệ KONIA để được sự hỗ trợ kỹ thuật:

Điện thoại: 0906 121 726

Email: hoa.nguyen@konia-group.com

Đọc thêm:

Tekla 2021 có gì mới?

BA Extensions mà bất kỳ nhà thầu bên tông nào cũng nên tải từ TEKLA WAREHOUSE ngay bây giờ.

+842839260097
Liên hệ