TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN - Authorized Training Centre

Hệ thống ATC

Mô hình Trung tâm Đào tạo Ủy quyền Tekla chính hãng tại Việt Nam

Trimble Tekla đã bắt đầu phát triển và mở rộng hệ thống đào tạo ủy quyền cho khu vực Đông Nam Á (SEA) từ năm 2012. Theo đó, nhà cung cấp ủy quyền tại các quốc gia trong khu vực có thể ủy quyền cho những trường Đại học đạt yêu cầu để triển khai nghiên cứu và đào tạo Tekla nhằm phục vụ giáo dục, phi thương mại.

Từ 2020, tại Việt Nam, Công ty TNHH Kơ Nia đẩy mạnh hợp tác và chính thức ủy quyền cho các trường Đại học trở thành Trung tâm Đào tạo Ủy quyền Tekla (Tekla ATC) với những hỗ trợ từ hãng Trimble Tekla và tài trợ đặc biệt dành riêng cho mảng đào tạo – giáo dục từ Công ty Kơ Nia. 

AUTHORIZE

Các Tekla ATC tại Việt Nam

Hoạt động

Kỳ thi chứng chỉ Tekla chuyên nghiệp – TPC

Tin tức – hoạt động khác