Tekla Model Sharing là gì?

Tekla EZPeb tool by Konia

Tekla Model Sharingcho phép lập hình hợp tác toàn cầu một cách hiệu quả trong cùng một hìnhTekla Structures. Tekla Model Sharingcho phép người dùng tự do làm việc trong cùng một hình tại cùng một thời điểmcác địa điểm múi giờ khác nhau. 

GUID AD4D87FA 31F5 4450 B5E1 F150DCA68615 publishing

Với Tekla Model Sharing, bạn có thể làm việc tại nơi bạn sống và có thể chia sẻ các thay đổi mô hình trên toàn cầu. Ví dụ: một nhóm người dùng Tekla Model Sharing có thể làm việc ở New York, một số ở London và một số ở Bangkok. Tất cả họ đều đóng góp chung một mô hình, làm việc tại văn phòng ở các múi giờ khác nhau trong khi mô hình vẫn không ngừng triển khai. 

Trong Tekla Model Sharing, mỗi người dùng có một phiên bản cục bộ của mô hình trên máy tính của họ hoặc trên ổ đĩa mạng và dữ liệu mô hình được chia sẻ và đồng bộ hóa qua Internet bằng dịch vụ chia sẻ đám mây Microsoft Azure. Khi một mô hình được chia sẻ, nó sẽ được kết nối với dịch vụ đám mây. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của dịch vụ bất cứ lúc nào. 

Để dễ dàng chia sẻ các thay đổi về mô hình của bạn, hãy viết chúng ra dịch vụ chia sẻ. Khi bạn muốn cập nhật mô hình của mình với các thay đổi do người dùng khác thực hiện, hãy đọc các thay đổi từ dịch vụ chia sẻ. 

Mặc dù các thay đổi được chia sẻ qua Internet nhưng bạn không cần phải kết nối với dịch vụ chia sẻ mọi lúc. Bạn chỉ cần trực tuyến khi bạn muốn viết hoặc đọc các thay đổi. Điều này cho phép làm việc ngoại tuyến khi kết nối Internet của bạn không khả dụng. 

Trước khi bạn thể bắt đầu sử dụngTekla Model Sharing chia sẻ các hình của mình, các điều kiện tiên quyết sau đây phải được đáp ứng:

 • Kết nối Internet 

  Bạn phải thiết lập kết nối với dịch vụTekla Model Sharingđể thực hiện bất kỳ hành động chia sẻ hình nào.

 • Trimble Identity

  Tất cả các hành động chia sẻ đều yêu cầu xác thực và xác thực được thực hiện bằng tên người dùng và mật khẩu Trimble Identity.  Nếu bạn không có Trimble Identity, hãy truy cập Tekla Online services và nhấp vào Log in.

 • Bản quyền Tekla Model Sharing 

  Tất cả các hành động chia sẻ đều yêu cầu bản quyền Tekla Model Sharinghợp lệ. Bản quyền được gắn vớiTrimble Identitiescủa người dùng. Quản trị viên của tổ chức chỉ định quản bản quyền trong Tekla Online Admin Tool.

 • Tekla Structures

  Người dùng cùng một hình dùng chung phải cùng phiên bảnTekla Structures sử dụng cùng gói dịch vụ mới nhất.

Quản trị viên của tổ chức chỉ định và quản lý giấy phép đăng ký trong Tekla Online Admin Tool.  

Cấu hình, loại hình và cả trạng thái bảo trì bản quyền Tekla Structures của bạn không ảnh hưởng đến giấy phép Tekla Model Sharing. 

Bản quyền Tekla Model Sharing có thể là giấy phép floating hoặc named single-user. Nếu bạn đã chỉ định giấy phép một người dùng, thì mỗi người dùng phải có giấy phép đăng ký Trimble Identity và Tekla Model Sharing của riêng họ. 

Bản quyền floating cho Tekla Model Sharing 

Nếu bạn có bản quyền floating, những người khác nhau có thể sử dụng cùng một giấy phép vào những thời điểm khác nhau, nhưng việc sử dụng giấy phép được giới hạn ở số lượng người dùng đồng thời tối đa. 

Giấy phép đã được dùng là khi người dùng bắt đầu thao tác đọc hoặc ghi trong một mô hình được chia sẻ. Việc mở nhiều mô hình dùng chung trên cùng một máy tính chỉ chiếm một seat, nhưng sử dụng Tekla Model Sharing trên nhiều máy tính sẽ chiếm mỗi máy một seat. Người dùng có thể làm việc ngoại tuyến trên mô hình mà không chiếm giấy phép. 

Giấy phép Tekla Model Sharing được “nhả” ra khi người dùng tắt Tekla Structures, chuyển sang làm việc trên một mô hình không được chia sẻ hoặc ngắt kết nối khỏi dịch vụ của Tekla Model Sharing. Nếu người dùng không thực hiện bất kỳ thao tác nào sử dụng Tekla Model Sharing, phiên của họ sẽ tự động đóng sau 8 tiếng. Chúng tôi khuyên mỗi người dùng nên tắt Tekla Structures vào cuối ngày để đóng phiên và “nhả” giấy phép Tekla Model Sharing. 

Bản quyền floating có thể được chỉ định cho bất kỳ người dùng nào. Nếu người dùng là nhân viên trong một tổ chức khác (hoặc người dùng giấy phép bên ngoài trong tổ chức của bạn), thì Tekla Model Sharing sẽ mặc định chiếm seat trong tổ chức của bạn. Nếu tổ chức của bạn không có giấy phép nào, Tekla Model Sharing sẽ dùng seat trong tổ chức của chính người dùng.

Khi bạn bắt đầu chia sẻ một mô hình bằng Tekla Model Sharing, mô hình đó được kết nối với dịch vụ chia sẻ dựa trên đám mây. 

 • Để gửi các thay đổi mô hình tới dịch vụ chia sẻ, bạn “viết ra”. 
 • Để lấy các thay đổi mô hình của người dùng khác từ dịch vụ chia sẻ, bạn “read in”. 

Khi bạn đọc các thay đổi của người dùng khác, các bản cập nhật cho phiên bản cục bộ của mô hình được chia sẻ sẽ được gửi tới bạn dưới dạng các gói gia tăng. Điều này có nghĩa là khi bạn đọc, dữ liệu được tìm nạp từ dịch vụ chia sẻ sẽ được hợp nhất với dữ liệu trên máy tính của bạn. Bạn phải đọc tất cả các thay đổi được chia sẻ trước khi có thể viết ra các thay đổi của riêng mình đối với dịch vụ chia sẻ.  Lưu ý: Nếu không có mô hình trung tâm nào trong dịch vụ chia sẻ, chỉ có một phiên bản mô hình bao gồm đường cơ sở mô hình và các bản cập nhật gia tăng. Bạn không thể mở mô hình trong dịch vụ chia sẻ hoặc truy cập bất kỳ tệp nào.  Hình ảnh bên dưới cho thấy cách dữ liệu mô hình được lưu trữ vào dịch vụ chia sẻ. Mỗi người dùng tìm nạp dữ liệu mô hình từ dịch vụ chia sẻ sang các phiên bản mô hình cục bộ của họ khi họ đọc. Xác thực người dùng dựa trên Trimble Identity. 

GUID 81F868FF 8EB2 4E34 816D FF4608EE8FC6 publishing

+842839260097
Liên hệ