V-Ray: Chuyển đổi từ giấy phép Dongle sang giấy phép Online

Tổng quan

License Server phiên bản 5.4.0 (hoặc mới hơn) có khả năng chuyển license của bạn từ khóa vật lý (Dongle) sang tài khoản Chaosgroup online. Điều này có nghĩa là sau khi được chuyển, bạn có thể sử dụng license có sẵn của bạn từ bất kỳ đâu , bất kỳ lúc nào mà không cần cắm khóa vật lý (Dongle) vào máy tính. Các phần bên dưới cung cấp thông tin về các điều kiện cần thiết của Dongle và hướng dẫn từng bước về quy trình chuyển license.

Tiêu chí Dongle đủ điều kiện

Khi bạn đã cập nhật License Server lên phiên bản 5.4.0 trở lên, tùy chọn chuyển license dongle online sẽ khả dụng, nhưng chỉ đáp ứng với một số tiêu chí nhât định:

  • Chỉ cắm một khóa cứng dongle
  • WibuKey driver phải là phiên bản 6.00 hoặc mới hơn
  • Khóa cứng Dongle phải được cắm vào cùng một máy có License Server đang chạy
  • Mục Online Licensing phải được kích hoạt
  • Người dùng hợp lệ phải đăng nhập

Một dongle được coi là đủ điều kiện để chuyển khi người dùng, người mà dongle được chỉ định, được đăng ký trong cùng một công ty với người dùng hiện đang đăng nhập vào License Server trực tuyến.

Hướng dẫn

Thông tin quy trình chuyển dongle sẽ được cung cấp trong phần này

Bước 1: Cập nhật License Server lên phiên bản 5.4.0 trở lên. Các phiên bản trước của License Server không hỗ trợ chuyển đổi Dongle. Để cập nhật phiên bản mới nhất của License Sercer, truy cập vào mục Download của trang web Chaos Group hoặc theo đường link : https://download.chaosgroup.com/?platform=47&product=48

Bước 2: Kích hoạt giấy phép Online Licensing. Bạn sẽ cần đăng nhập bằng tài khoản Chaos Group của mình. Có thể truy cập như hình ảnh bên dưới bằng cách mở trình duyệt web và nhập http://127.0.0.1:30304

Chuyển đổi Dongle license V-Ray

Tài khoản mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập phải được đăng ký với Chaos Group trong cùng một công ty với người dùng giấy phép Dongle được chỉ định

Bước 3: Cắm dongle bạn muốn chuyển vào máy có License Server đang chạy. Sau khi dongle được cắm, hãy bật nút ENABLE DONGLE để bật dịch vụ khóa cứng.

Không cắm nhiều Dongle một lúc, nếu không tùy chọn Transfer sẽ không khả dụng. Vui lòng tham khảo các tiêu chí được liệt kê trong phần Tiêu chí Dongle đủ điều kiện

Nếu tất cả các tiêu chí được thỏa mãn, tùy chọn TRANSFER LICENSES sẽ khả dụng trong danh mục DONGLE

Chuyển đổi Dongle license V-Ray

Bước 4: Tùy chọn TRANSFER sẽ đưa bạn đến hình ảnh kế tiếp, đây là vị trí bạn sẽ tìm thấy một số thông tin quan trọng về quá trình di chuyển.

Chuyển đổi Dongle license V-Ray

Trước khi bạn nhấp vào nút Transfer, vui lòng đọc kỹ các thông tin và ghi nhớ những điều sau:

  • The migration might take a while. Quá trình chuyển đổi có thể mất vài phút. Thông tin cấp phép từ Dongle của bạn cần phải được chuyển sang tài khoản Chaos Group để tất cả các giấy phép của bạn có thể được sử dụng trực tuyến. Tài khoản này phải được đăng ký trong cùng một công ty với người dùng hiện đang đăng nhập vào License Server.
  • Temporarily unavailable licenses. Trong quá trình chuyển đổi, các giấy phép của bạn sẽ không có sẵn. Sau khi di chuyển thành công, giấy phép của bạn sẽ khả dụng trở lại. Xin lưu ý rằng có thể mất vài phút sau khi quá trình hoàn tất trước khi bạn có thể sử dụng giấy phép của mình với License Server trực tuyến.
  • Do not remove dongle during migration. Khi quá trình chuyển đổi bắt đầu, vui lòng không xóa dongle cho đến khi quá trình di chuyển hoàn tất. Khi quá trình di chuyển kết thúc, bạn có thể xóa dongle của bạn.
  • Only one dongle can be migrated at a time. Vui lòng không cắm các khóa dongle khác vào máy khi quá trình chuyển đổi đang được thực hiện. Mỗi lần chỉ có thể xử lý một khóa dongle
  • Dongle might no longer be used after successful migration. Nếu tất cả các giấy phép trên dongle đủ điều kiện để chuyển đổi, chúng sẽ được di chuyển và có sẵn trực tuyến để sử dụng với tài khoản Chaos Group của bạn với License Server trực tuyến.

Sau khi các giấy phép dongle của bạn được chuyển trực tuyến thành công, chúng không thể chuyển trở lại dongle của bạn.

Khi đã sẵn sàng, hãy cuộn đến Dongle Status và nhập tài khoản Chaos Group của bạn để tiến hành chuyển.

Chuyển đổi Dongle license V-Ray

Mục Username có thể khác với tên người dùng được sử dụng để kích hoạt phiên bản hiện tại của License Server. Trong trường hợp này, tên Username phải được đăng ký với Chaos Group trong cùng một công ty với người dùng dongle được chỉ định

Nếu bạn đã nhập đúng tên người dùng, dấu tích sẽ xuất hiện bên cạnh mục Username xác nhận việc kiểm tra tên người dùng thành công.

Bây giờ bạn có thể nhấp vào nút TRANSFER để bắt đầu di chuyển.

Chuyển đổi Dongle license V-Ray

Cửa sổ Xác nhận bật lên, nhấn nút Confirm để tiếp tục.

Chuyển đổi Dongle license V-Ray

Trong quá trình di chuyển, vui lòng không tháo dongle và không cắm các dongle khác vào máy.

Bước 5: Sau khi di chuyển thành công, bạn sẽ thấy một màn hình xác nhận.

Chuyển đổi Dongle license V-Ray

Tất cả các giấy phép đủ điều kiện từ dongle của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản Chaos Group để sử dụng với License Server trực tuyến. Bản tổng hợp các giấy phép có sẵn của bạn trên giao diện Trang chủ.

+842839260097
Liên hệ