Khi phải chọn giữa chất lượng và năng suất, bạn đang làm sai cách rồi

aHViPTgyNzM5JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzY0ZDllMTA1MjliODEuanBnJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9MWY2ZmU4YTE1MjJhMTM1NzdlMDI4OGI0YjQwNWIyNjU%253D

Các phòng kỹ kết cấu hội kim soát tiến đ xây dng bng cách đảm bảo chất lượng công nghiệp của dự án đ gim thiu ri ro về li nhun, d án và môi trưng. Phn mm Tekla biến thông tin thành những hiểu biết sâu rộng đ thúc đy năng sut d án ca bn.

Chậm trễtrội chi đáng tiếc lại điều bình thường với ngành xây dng, và vào năm 2020, McKinsey & Company báo cáo rng li nhun trưc lãi và thuế (EBIT) ch khong 5% mc dù có ri ro đáng k trong ngành công nghip này. K sư có th cung cp mt cách khác đ thúc đy s hiu biết chung vi các mô hình thông tin kết cu xây dng giàu thông tin [BIM] đ tăng cưng hiu sut trong mi giai đon d án. Vi mô hình thi công từ Tekla, đi ngũ thiết kế, nhà máy và công trưng có th thống nhất đồng thời chia sẻ thấu hiểu chung v nhng gì cn phi làm.

Phn mm BIM chuyên về kết cấu Tekla nâng cao hiu biết, d đoán vn đ và to điu kin cho giao tiếp mạch lạc.

BIM cung cp cht lưng ht nhân ti d án Hinkley Point C

Ti Hinkley Point C (HPC) Somerset, EDF đang xây dng 2 nhà máy đin ht nhân mi, là nhà máy đin ht nhân đu tiên trong thế h mi Anh đ cung cp đin không carbon.

Đ tăng cưng hiu sut d án, EDF đã to ra mt đi Tekla đc bit đ kim soát và ti ưu hóa mô hình thông tin kết cu bê tông ct thép thi công thc s đy đ chi tiết. Thiết kế k thut dân dng đưc chia s gia ICOS (EGIS, Tractebel và SETEC) tt c đu ti Pháp và ATKINS ti Vương quc Anh. ICOS chu trách nhim cho phn trung tâm ca d án. ATKINS đưc hp đng cung cp thiết kế chi tiết ca mt s gói công vic. Là mt phn ca các gói thiết kế này, ICOS và Atkins đã to ra mt mô hình ct thép 3D hoàn toàn tích hp vi Tekla Structures đưc cung cp cho EDF và BYLOR.

Using Tekla Structures, L&T was able to create a 3D model of the entire power plant, which helped them to identify and resolve clashes in the design phase

Đt đưc hiu sut đáng k trong D án Nhit đin Tun hoàn kết hp

S dng Tekla Structures, các k sư ti Larsen & Toubro Ltd (L&T) – Sargent & Lundy Lrd đã có th to ra mô hình thi công ca toàn b nhà máy đin. S phc tp ca thiết kế đòi hi mt khon đu tư ban đu cao hơn trong quá trình xây dng. Mô hình 3D chính xác đã giúp h xác đnh và gii quyết va chm trong giai đon thiết kế và lp kế hoch quá trình xây dng chi tiết.

Với mô hình thi công từ Tekla, đội ngũ thiết kế, nhà máy và công trường có thể thống nhất đồng thời chia sẻ thấu hiểu chung về những gì cần phải làm.

Coteccons used Tekla Structures and completed the groundbreaking Landmark 81 project in Vietnam 45 days ahead of schedule

Coteccons đã s dng Tekla Structures và hoàn thành d án đt phá Landmark 81 ti Vit Nam sm hơn 45 ngày so vi kế hoch 

“T vic trình bày chi tiết và linh hot v ct thép, to và qun lý mô hình 3D, đến s cng tác ci thin đáng k trong toàn b quy trình xây dng. Chúng tôi đã s dng Tekla vì nó là la chn lý tưng mang li nhiu li ích trong quá trình BIM ca chúng tôi”

Ho Van Thao, Giám đc D án ti công ty xây dng Coteccons.

Thiết kế bi công ty Anh Atkins, d án Landmark 81 ti Vit Nam, tòa nhà cao nht Đông Nam Á, có chiu cao đo đc là 461 mét (cao hơn 8 mét so vi tòa nhà cao nht trưc đó là Tòa tháp đôi Petronas) đã hoàn thành sm hơn 45 ngày so vi kế hoch. Coteccons là mt trong nhng nhà thu ln nht ti Vit Nam chuyên v dch v thiết kế và xây dng bn vng. Đi ngũ Coteccons kiên đnh tin rng BIM và Phn mm Tekla đã đóng vai trò quan trng trong thành công của dự án.

Nguồn: Tekla

+842839260097
Liên hệ