Offsite, precast và BIM: Bộ ba hoàn hảo

Thưng đưc tuyên b là chìa khóa cho tương lai ca ngành xây dng, xây dng offsite đã phát trin mnh m trong nhng năm gn đây. Trong khi những cuộc đối thoại v xây dng offsite trong BIM thưng tp trung ch yếu vào vic s dng h thng khung thép nh thì tông đúc sẵn cũng quan trng không kém. điển hình tuyt vi v sn xut đúng bn cht offsite.

Precast BIM model, data export to machinery, manufacturing, transportation and construction

Vic tích hp công ngh s vào quy trình xây dng có th giúp ích rt nhiu, nâng cao hiu qu và li ích v năng sut ca bê-tông đúc sẵn và toàn ngành công nghip offsite. Craig Johnson, Trưng phòng Phát trin kinh doanh – Thiết kế và Sn xut ti Trimble (Anh), gii thích thêm.

Mt gii pháp tiết kim chi phí và thi gian

Vi bêtông đúc sẵn đưc đ xut là gii pháp tiết kim chi phí và thi gian, đng thi duy trì sn xut cao và thm m hoàn thin, thi gian luôn là vn đ quan trng. Do đó, những yếu tố giúp cho quy trình sn xut hiu qu, duy trì tc đ và cht lưng sn xut là rt cn thiết, đm bo rng nhà sn xut bêtông đúc sẵn có th cung cp lch trình xây dng ci thin và tiết kim thi gian cho khách hàng ca h.

Đây là nơi công ngh s và BIM đóng vai trò quan trng. Bng cách s dng quy trình làm vic da trên mô hình 3D, nhng nhà thu bêtông đúc sẵn có thng li t vic tăng cưng hình nh và đ chính xác, vi mc đ chi tiết cao đưc cha trong mô hình trung tâm. Ngoài vic cung cp phát hin va chm t đng, giúp gim kh năng phi làm li công vic về sau, phương pháp s này cũng có th giúp to điu kin tích hp d liu tt hơn gia các giai đon khác nhau ca mt d án.

Ví d, d liu cha trong mô hình 3D có th đưc t đng đưa vào máy móc sn xut theo lch trình sn xut liên quan ca mô hình trung tâm. Mc đ t đng hóa này có th quan trng, giúp gim kh năng li ca con ngưi, tăng t l sn xut và ti ưu hóa quy trình tng th, đm bo rng các thành phn bêtông đúc sẵn đưc giao ti công trưng đúng thi điểm.

Tekla precast workflow infographic; model, fabricate and erect.

Sản xuất Offsite cho công trường

Khi nói đến xây dng offsite, bn mun quá trình sn xut offsite phù hp vi các ràng buc ti công trưng. Bên cnh vic đm bo giao hàng đúng gi, vic xem xét quá trình lp đt cũng quan trng, giai đon cui này cũng quan trng và mang tính quyết đnh không kém giai đon chi tiết và mô hình ban đu. Sau tt c, mt trong nhng li ích chính ca phương pháp offsitecung cp mt quy trình đơn gin và hiu qu hơn, bao gm mt quá trình lp ráp ti công trưng nhanh hơn.

Bêtông đúc sẵn thể mang đến lo ngại v trng lưng quá ln, dn đến nhng thách thc cho việc vận chuyển và lp đt ti công trường, nhưng không phải như vậy. Vi s phát trin ca công ngh s giúp to điu kin cho quá trình lp đt mưt mà hơn, phn mm BIM có th đưc s dng đ lp kế hoch b trí cu và chui lp ráp. Bên cnh vic phân tích trng tâm ca các thành phn bêtông và s dng thông tin này đ lp kế hoch tt hơn cho vic nâng cu và v trí cu, các nhà thu precast có th đi sâu vào các thông tin này hơn na. Trên thc tế, ngay t giai đon chi tiết, các nhóm có th lp kế hoch trưc và xem xét quá trình lp ráp cui cùng trong quá trình ra quyết đnh thiết kế.

Ví d, các công c Crane Tools có sn trong Tekla Warehouse, cho phép ngưi dùng nhp loi cu c th s đưc s dng ti công trưng. Detailer có th s dng công c đ điu chnh thiết kế panel hoc slab phù hp, tùy thuc vào kh năng ti trng ca cu, chng hn như bng cách thay đi đ dài cu trc hoc trng lưng.

Crane Tool in Tekla Structures helping users to position cranes and organise lifts

tông đúc sẵn: mt vt liu sn sàng cho mi th

Bêtông đúc sẵn rt linh hot, có th vừa vặn phù hp với nhiu ng dng và ngành công nghip khác nhau. Điu này có l là mt trong nhng lý do cho s thành công ca xây dng offsite, vi quá trình offsite không ch gii hn các khu nhà sinh viên hoc khách sn mà bao gm toàn b ngành công nghip xây dng và h tng rng ln. Do đó, cn có vt liu có th đáp ứng.

Theo cách tương t như h thng khung thép đưc s dng, các tm bê-tông đúc sẵn có th giúp xây dng cu trúc bên ngoài ca mt tòa nhà và to ra b cc bên trong ca nó. Bê-tông đúc sẵn thm chí còn có mt s li ích hơn so vi phiên bn thép khi nói đến cu trúc bên trong ca tòa nhà, vi tính t nâng đỡ làm cho nó phù hp vi các khong cách ln hơn, giúp m ra không gian và to ra mt cm giác và kiu dáng hin đi, m.

Thc tế, theo nhiu cách, bê-tông đúc sẵn có th đưc coi là mt vt liu không gii hn. Thông qua vic s dng các loi cht liu khác nhau, các màu sc khác nhau và các kết cu khác nhau, nó có th đưc s dng đ đt đưc bt k hình dng và hoàn thin nào – vi các tm bê-tông đúc sẵn thm chí có th mô phng gch hoc g. Đ linh hot này có th có ích đc bit trong vic giúp đi phó vi mt trong nhng rào cn đi vi vic áp dng xây dng offsite và theo mô-đun: ch yếu là quan nim rng nó dn đến vic to ra các “hp” ging nhau và thiếu cm hng.

Moulds modelled in Tekla Structures for external precast facades on V&A, London
Khuôn mẫu được mô hình bởi RCDS NI (Anh Quốc) cho các mặt ngoại cảnh bê-tông đúc sẵn trên V&A, London

Do tính linh hot này, vic xây dng tòa nhà t nhiu vt liu có th tr thành điu ph biến trong ngành xây dng. Ví d, bn có th có mt tòa nhà khung thép nhưng vi mt ngoi cnh bê-tông đúc sẵn bng gch. Trong nhng tình hung này, vic s hu phn mm đa vt liu có th rt hu ích. Cho phép nhóm d án xem xét, phân tích và hình dung c cu trúc thép và bê tông trong cùng mt mô hình, bao gm cách các vt liu khác nhau tương tác và kết ni vi nhau, có th là chìa khóa trong vic tránh va chm cu trúc và to điu kin cho vic ra quyết đnh thông minh hơn.

Hp tác và trực quan là yếu t quan trng đi vi Offsite

quan trng trong bt k d án xây dng nào, vic đm bo mc đ hp tác hiu qu cao và trực quan có l đc bit quan trng khi nói đến xây dng offsite – đc bit trong giai đon chi tiết và lp đt ti công trường xây dng.

giai đon chi tiết ca d án, phn mm mô hình hóa 3D có th cung cp hình ảnh trực quan t văn phòng thiết kế đến sàn xưng, h tr xác nhn sn xut và gii quyết các vấn đề. Hơn na, trưc khi sn xut, vic s dng các nn tng hp tác da trên đám mây (như Trimble Connect) có th cung cp cái nhìn sâu hơn vào mô hình bê-tông đúc sẵn cho tt c các bên liên quan trong quá trình phê duyt, t khách hàng và kiến trúc sư đến k sư, nhà sn xut bê-tông đúc sẵn và nhà thu công trình thép.

Sandwich wall model and drawing

Phn mm hp tác này cũng có th có giá tr không kém khi d án đến công trường, cho phép các nhóm ti công trường đm bo quá trình lp đt và lp ráp đưc tiết chế và hiu qu. Trưc khi có s phát trin v công ngh s, nếu phát hin va chm ti công trường, nhóm ti công trường s phi gi đến văn phòng thiết kế và gii thích vn đ. Sau đó, h s phi kim tra mô hình đ xác đnh va chm đưc phát hin ti công trường và báo cáo li. Bây gi, vi s phát trin ca máy tính bng di đng và công ngh thc tế kết hp, quy trình dài và phc tp như vy đã tr thành quá kh, khi nhóm ti công trường có th truy cp mô hình t xa, dn đến vic gii quyết ti công trường nhanh chóng hơn.

Thre construction workers onsite erecting precast panels

Là mt vt liu, bêtông vn đang ngày càng ph biến, đưc ưa chung vì tính linh hot, li ích v nhit đ, các khong cách ln và kh năng thiết kế. Khi xây dng offsite tiếp tc phát trin, bê-tông đúc sẵn đưc đt làm mt phn không th thiếu ca phong trào này, vi công ngh s bên cnh. Thc tế, vic tích hp tt c các hình thc ca BIM vào quy trình xây dng có th giúp các nhà sn xut bê-tông đúc sẵn cung cp gói bê-tông đúc sẵn đy đ và toàn din hơn, t đó tiếp tc mang li li ích cho xây dng Offsite.

Nguồn: Tekla

+842839260097
Liên hệ