Lịch sử phiên bản EZPeb by Konia

Tổng hợp quá trình phát triển EZPeb Clear Span

EZPeb Clear Span – Beta 1:

 • Khung chính: Gable Concrete Wall, Main Frame – PEB Column, Main Frame – PEB Rafter, Recovery PEB Column, Recovery PEB Rafter.
 • Hệ giằng: Main Frame – PEB Bracing , Recovery Frame – PEB Bracing, Wind Bracing.
 • Kết cấu phụ: Monitor, Purlin, Girt, Canopy.
 • Kết nối: Knee connection, Peb Splice connection, Base plate connection, Endplate to Flange connection, Endplate to Flnge Rotated connection.

EZPeb Clear Span – Beta 2:

 • Nâng cấp tính năng thiết kế Main Frame tùy biến: người dùng tự thiết kế Column, Rafter và Connection với hệ thống Pre-view 3D, Dimension trực quan và load attribute từ file bằng phương pháp drag & drop.

EZPeb Clear Span – Beta 2.1:

 • Nâng cấp tính năng dựng Crane Structures: Crane Structures có Cap Channel hoặc không có Cap Channel.

EZPeb Clear Span – Beta 3:

 • Nâng cấp chất lượng mô hình phục vụ giai đoạn xuất bản vẽ.
 • Tích hợp Peb Profile vào User Attribute của Part Web, có 6 lựa chọn user field 1, user field 2, user field 3, user field 4, Comment, Camber.
 • Giá trị tối thiểu mặc định là 1.000 mm để hệ thống khởi tạo Purlin, Girt & Bracing. Nếu nhỏ hơn 1000 thì sẽ bỏ qua, tính năng này sẽ hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khi người dùng cần 2 khung rời đứng gần nhau.
 • Dựng mô hình bằng tính năng “Location Offset” với Grid độc lập.
 • Dựng Gable Wall bằng kết cấu thép
 • Tính năng khởi tạo Main Frame Bracing bằng Profile và Connection tùy biến, tính năng loại bỏ Main Frame Lower Bracing cho trường hợp người dùng chỉ cần 1 hệ Bracing trên cao.
 • Khởi tạo Monitor theo phương pháp Welded hoặc Splice Connection.
 • Tính năng Special last Purlin type: Tạo Purlin cuối cùng khác loại với các purlin khác.
 • Tính năng overlap cho Purlin & Girt
 • Tính năng load và export Report ra file excel: Hỗ trợ 5 loại Report Assembly Part list, Single Part list, Material Report, Assembly list & Bolt list.
 • Tính năng làm bản vẽ:
 • Bản vẽ GA: làm bản vẽ Single Frame.
 • Bản vẽ Assembly: Peb Column, Peb Rafter, Peb Canopy, Peb Bracing, Monitor.

[Cập nhật ngày 04.06.2024]

 

+842839260097
Liên hệ