Những cải tiến cho Lofted Plates and Lofted Slabs – Tekla

lofted-plates
tekla-lofted-plates
tekla-lofted-slabs
tekla-lofted-part
lofted-plates

Tạo lofted plates hoặc là lofted slabs bằng cách sử dụng Construction Polycurves

Để tạo Lofted Part với hình dạng tiếp tuyến, hãy sử dụng các lựa chọn “Create arc by tangent or Create tangent line” Yd79OrJ6FSVvRmQn394QZHLE8Jb0 Ja GAr JOV1cvrrvxG1aWVLW9EJchCpZWYfH h9xRe5Y HtyOMV zGDmHAIdBRIUiEr6TPMO7KbCftSCPwFKQrefYCQ9fpFs1Cv0w MF6k của “Construction object => polycurve” ở thanh công cụ.

  • Để tạo lofted plate, chọn Steel > Plate > Create Lofted Plate.
  • Để tạo lofted slab, chọn Concrete > Slab > Create Lofted Slab.

Sử dụng hai Construction Polycurves để tạo Lofted Part:

  • Chọn Construction Polycurve thứ nhất:
lofted-part
  • Chọn Construction Polycurve thứ hai:
tekla-lofted
  • Tekla Structures sẽ tự động tạo Lofted Part:
lofted-plates

Sử dụng một Construction Polycurve and một điểm  để tạo Lofted Part:

  • Chọn Construction Polycurve:
 tekla-lofted
  • Chọn một điểm mà mình mong muốn:
lofted plates
Tekla Structures tự động tạo Lofted Part để xem trước.
tekla-lofted-plates

Trải tấm lofted plates ra bản vẽ:

Người dùng có thể trải tấm lofted plates ra bản vẽ single-part một cách đơn giản và nhanh chóng:

ban ve
lofted slabs
lofted parts
tekla-lofted

Nguồn: Tekla

Trả lời