Những cải tiến cho Lofted Plates and Lofted Slabs – Tekla

GUID 89997E88 A43E 405B BC3A A7DA929D07F1 publishing
GUID 600F4089 AEBA 44B3 95CA 8C144702E143 publishing
GUID B05D9732 1667 4A08 B0D3 2EC3F41E5601 publishing
GUID 3E6EB420 01E4 4D8B 8980 F9A06F779A7C publishing 1

Tạo lofted plates hoặc là lofted slabs bằng cách sử dụng Construction Polycurves

Để tạo Lofted Part với hình dạng tiếp tuyến, hãy sử dụng các lựa chọn “Create arc by tangent or Create tangent line” Yd79OrJ6FSVvRmQn394QZHLE8Jb0 Ja GAr JOV1cvrrvxG1aWVLW9EJchCpZWYfH h9xRe5Y HtyOMV zGDmHAIdBRIUiEr6TPMO7KbCftSCPwFKQrefYCQ9fpFs1Cv0w MF6k của “Construction object => polycurve” ở thanh công cụ.

  • Để tạo lofted plate, chọn Steel > Plate > Create Lofted Plate.
  • Để tạo lofted slab, chọn Concrete > Slab > Create Lofted Slab.

Sử dụng hai Construction Polycurves để tạo Lofted Part:

  • Chọn Construction Polycurve thứ nhất:
GUID A2E3B5A3 D052 4A36 A0BD D299F7F4CDAA publishing
  • Chọn Construction Polycurve thứ hai:
GUID C3390790 9C2E 4234 BE08 EFEBB5DE69F8 publishing
  • Tekla Structures sẽ tự động tạo Lofted Part:
GUID C6992F69 27E7 4721 8601 26E2D041FECF publishing

Sử dụng một Construction Polycurve and một điểm  để tạo Lofted Part:

  • Chọn Construction Polycurve:
GUID 01D075E9 7EC1 4247 80D1 EB15534B652B publishing
  • Chọn một điểm mà mình mong muốn:
GUID 1C33A05F 77AB 46AC B1B9 445A9BA57AFA publishing
Tekla Structures tự động tạo Lofted Part để xem trước.
GUID 52FCF9E2 0EB7 4CA3 A3B4 60F624A6CA47 publishing

Trải tấm lofted plates ra bản vẽ:

Người dùng có thể trải tấm lofted plates ra bản vẽ single-part một cách đơn giản và nhanh chóng:

GUID FC949124 406A 4445 96D3 9792205960BD publishing
GUID 0DC36127 49DC 4A30 9509 67CE5808FAF7 publishing
GUID 3F150198 38CF 4872 BC62 6DB347870AE4 publishing
GUID 76DD5C85 B5A5 4B63 9AC1 A8F3842DCAB0 publishing

Nguồn: Tekla

Trả lời

+842839260097
Liên hệ