Hướng dẫn kích hoạt và quản lý license gói Subscription AutoCAD

Quá trình thiết lập

autocad autodesk

1. Kiểm tra Email thông tin đơn hàng

image 46

2. Kiểm tra email Get Started từ Autodesk

a. Đối với người dùng chưa đăng ký tài khoản Autodesk

Picture3
Picture1 3

Bạn sẽ nhận được thông tin contract và email tạo tài khoản Autodesk

Picture2

b. Đối với người dùng đã đăng ký tài khoản Autodesk

Picture4
Picture5

Bạn sẽ nhận được email thông tin contract và hãy click vào “Sign in” để bắt đầu đăng nhập vào tài khoản Autodesk.

3. Hoàn tất đăng lý và đăng nhập tài khoản Autodesk

Truy cập từ email Get Started của bạn hoặc trang web Autodesk.com

Reset lại mật khẩu tài khoản Autodesk bằng cách click vào mục Forgot?

Picture6
Picture7
Picture8
Picture9

4. Kiểm tra sản phẩm trong tài khoản Autodesk

Truy cập từ đường link https://manage.autodesk.com hoặc từ mục Products and services

image 47

5. Thiết lập/ cập nhật hồ sơ

Cập nhật, chỉnh sửa những thông tin cá nhân cũng như thông tin bảo mật

image 48

6. Thiết lập Software Cordinator (Secondary Admin) nếu cần

Xem thêm ở bài thiết lập Secondary Admin

7. Thiết lập người dùng

Thêm người dùng bằng địa chỉ email

image 49

Bạn có thể thêm người dùng theo từng địa chỉ email, nhiều email cùng lúc hoặc số lượng lớn với file CSV

image 50

8. Cung cấp quyền truy cập sản phẩm cho người dùng

Gán license sản phẩm cho người dùng

image 51
Bạn click chọn nút Assign để hoàn thành việc cung cấp quyền truy cập sản phẩm, dịch vụ cho người dùng, sản phẩm được gán sẽ được hiển thị ở mục Assigned
image 52

Các sản phẩm, dịch vụ kèm theo trong license AutoCAD

9. Tải và cài đặt AutoCAD

Hỗ trợ 4 phiên bản AutoCAD mới nhất với 3 phương pháp tải về

image 53
image 54

Cài đặt AutoCAD

image 55
image 56
Đăng nhập với tài khoản Autodesk đã được cung cấp quyền truy cập sử dụng sản phẩm/ dịch vụ AutoCAD
image 57
image 58

Đọc Thêm

+842839260097
Liên hệ