Thiết lập quyền truy cập Autodesk

Primary Admin

Là người có thể chỉ định người dùng cho phần mềm và dịch vụ trong Tài khoản Autodesk. Với các quyền như sau:

 • Quản lý người dùng và quyền truy cập của họ vào sản phẩm. 
 • Chỉ định Secondary Admin (quản trị viên phụ), SSO Admin và thay đổi Primary Admin (quản trị viên chính). 
 • Quản lý việc thanh toán và gia hạn nếu họ cũng là Contract Manager (người quản lý hợp đồng). 
 • Quản lý đăng nhập một lần Sign-On (SSO).
autodesk

Làm thế nào để thay đổi Primary Admin?

Primary Admin chỉ chịu trách nhiệm quản lý user và quyền truy cập của họ vào phần mềm và dịch vụ. Thay đổi Primary Admin không thay đổi chủ sở hữu của subscription (người quản lý các khoản thanh toán và gia hạn, đồng thời là người nhận tất cả email đăng ký, lời nhắc gia hạn và hóa đơn). Khi bạn thay đổi Primary Admin, Primary Admin cũ sẽ được thay đổi thành Secondary Admin. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại management.autodesk.com và click vào User Management > By User. 
 2. Chọn Secondary Admin mà bạn muốn chỉ định làm Primary Admin mới. 
 3. Click vào Change Role. 
Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated
 1. Chọn Primary Admin và click vào Save. 
Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated
 1. Click vào Reassign Primary Admin để xác nhận thay đổi.

Chú thích:

 • Mỗi team chỉ có thể có một Primary Admin, nhưng cùng một người có thể là Primary Admin cho nhiều nhóm. 
 • Vai trò Primary Admin có thể được chỉ định lại trong Tài khoản Autodesk.

Secondary Admin

Là người được chỉ định bởi Primary Admin hoặc một Secondary Admin khác để giúp quản lý người dùng và quyền truy cập của họ vào các sản phẩm và dịch vụ. Với các quyền như sau:

 • Quản lý người dùng và quyền truy cập của họ vào sản phẩm. 
 • Chỉ định thêm Secondary Admin và thay đổi Primary Admin. 
 • Quản lý việc thanh toán và gia hạn nếu họ cũng là Contract Manager. 
 • Xem và xuất báo cáo sử dụng sản phẩm cho tất cả các team người dùng và đăng ký.

Chú thích:

 • Bạn có thể có nhiều Secondary Admin trong một team. 
 • Secondary Admin được chỉ định theo team chứ không phải theo contract, do đó có khả năng hiển thị tất cả người dùng và sản phẩm trong team đó. 
 • Khi mua license mới, Contract Manager tự động được chỉ định làm Primary Admin. Khi thay đổi Contract Manager, Contract Manager mới được chỉ định làm Secondary Admin (trừ khi họ đã được chỉ định làm Primary Admin).

Làm thế nào để chỉ định Secondary Admin?

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại management.autodesk.com và click vào User Management > By User
 2. Click vào tên của user bạn muốn chỉ định làm Secondary Admin. 
 3. Click vào Change Role. 
 4. Chọn Secondary Admin và nhấp vào Save.
Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

User

là người đã được Admin chỉ định cho một sản phẩm hoặc dịch vụ. Số lượng người dùng bạn có thể chỉ định cho mỗi sản phẩm được xác định bằng tổng số seat đã mua cho sản phẩm đó. Admin chỉ định người dùng cho các sản phẩm và quản lý quyền của họ trong Tài khoản Autodesk.

Làm thế nào để user truy cập được sản phẩm?

User quản lý các sản phẩm và dịch vụ trong Tài khoản Autodesk của riêng họ. Khi Admin chỉ định người dùng cho một sản phẩm, họ sẽ nhận được email xác nhận giải thích cách tạo tài khoản của riêng họ.

Lưu ý: Địa chỉ email được sử dụng để tạo tài khoản User phải giống với địa chỉ email mà Admin đã sử dụng để chỉ định quyền truy cập.


Đọc Thêm

+842839260097
Liên hệ